Crock Pot Apple Dump Cake with Salted Caramel

Crock Pot Apple Dump Cake with Salted Caramel

Crock Pot Apple Dump Cake with Salted Caramel by , Crock Pot Recipes
You probably know that a crock pot makes dinner prep a breeze, but did you know you can also use it to make simple and delicious desserts? This Crock Pot Apple Dump Cake with Salted Caramel is one of the easiest desserts you can make.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 270 minutes
Total time: 280 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1 20 òz càn àpplë pïë fïllïng
1 bòx yëllòw càkë mïx
½ cûp sàltëd càràmël chïps
¼ cûp cïnnàmòn sûgàr mïx
1 stïck bûttër ½ cûp, mëltëd

INSTRUCTIONS:1. Sprày yòûr slòw còòkër òr prëpàrë wïth à slòw còòkër lïnër.

2. Dûmp òût ònë 20 òz càn òf àpplë pïë fïllïng.

3. On tòp, pòûr òût ònë bàg òf yëllòw càkë mïx.

4. Pòûr ½ cûp (1 stïck) òf mëltëd bûttër òn tòp òf thë càkë mïx. (Dò nòt mïx ïngrëdïënts tògëthër. Jûst këëp làyërïng thëm.)
Read More this full recipes at Crock Pot Apple Dump Cake with Salted Caramel


886 Comment

Rated 3/199 based on 199 Customer Reviews

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel