Crock Pot Creamy Lemon Chicken

Crock Pot Creamy Lemon Chicken
Crock Pot Creamy Lemon Chicken by , Crock Pot Recipes
We’ve been back from Hawaii for 2 days and I’m still jet-lagged. Ugh. That four hour time difference has been rough adjusting back to. I heard that coming back from the west is harder on you than the east.. Not sure why but I have to agree. Anywho- so my friendly little crock pot has saved me again for super easy dinners I can just throw together. This Crock Pot Creamy Lemon Chicken was one of them. This chicken was not only delicious but so simple to make with only one extra step.

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 120 minutes
Total time: 140 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


2 pòûnds bònëlëss skïnlëss chïckën brëàsts òr thïghs
1 tàblëspòòn òlïvë òïl
1 tàblëspòòn bûttër
1/2 smàll yëllòw ònïòn, dïcëd
2-3 clòvës gàrlïc, mïncëd
1 tëàspòòn Itàlïàn sëàsònïng
1/2 tëàspòòn sàlt
1/4 tëàspòòn pëppër, dëpëndïng òn tàstë
1½ cûp chïckën bròth
1 tëàspòòn gràïny mûstàrd
3/4 cûp hëàvy crëàm
1 tàblëspòòn lëmòn jûïcë
1 tàblëspòòn còrnstàrch

INSTRUCTIONS:


1. Sprïnklë ëàch sïdë òf chïckën wïth Itàlïàn sëàsònïng, sàlt ànd pëppër. In làrgë skïllët òvër mëdïûm hïgh hëàt mëlt bûttër wïth òlïvë òïl. Add ònïòn ànd gàrlïc ànd sàûtë fòr àbòût 2 mïnûtës.

2. Mòvë ònïòns ànd gàrlïc tò sïdë òf pàn ànd àdd sëàsònëd chïckën. Sàûtë fòr àbòût 2-3 mïnûtës òn ëàch sïdë ûntïl nïcëly bròwnëd. Trànsfër tò thë cròck pòt. Add chïckën bròth.

3. Còvër ànd còòk òn lòw fòr 5-6 hòûrs òr hïgh fòr 3-4 hòûrs. Rëmòvë chïckën ànd còvër tò këëp wàrm.

4. Add crëàm, mûstàrd ànd lëmòn jûïcë tò cròck pòt ànd whïsk. Tò thïckën sàûcë whïsk ïn 1 tàblëspòòn còrnstàrch. Còntïnûë tò stïr ûntïl thïckënëd. Add àddïtïònàl sàlt ànd pëppër tò tàstë.
Read More this full recipes at Crock Pot Creamy Lemon Chicken

514 Comment

Rated 5/56 based on 56 Customer Reviews

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel