Crock Pot Shredded Beef Tacos

Crock Pot Shredded Beef Tacos

Crock Pot Shredded Beef Tacos by , Crock Pot Recipes 2017-1-9
Today’s recipe has to be one of my favorites. These Shredded Beef Tacos are AMAZING! So flavorful, so delicious and made in the beloved crock pot.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 480 minutes
Total time: 490 minutes
Servings: 10 Servings

INGREDIENTS:


1 (2.5 lb) chûck ròàst
1 (14 òz) càn bëëf bròth
1½ Tàblëspòòns chïlï pòwdër
½ Tàblëspòòn gròûnd cûmïn
½ Tàblëspòòn ònïòn pòwdër
1 tëàspòòn gàrlïc pòwdër
1 tëàspòòn sàlt
¼ tëàspòòn pëppër
Jûïcë òf 1 Lïmë

INSTRUCTIONS:1. Sprày cròck pòt wïth còòkïng sprày. Plàcë ròàst ïnsïdë cròck pòt. Pòûr thë bëëf bròth òvër thë ròàst ànd thën sqûëëzë wïth frësh lïmë jûïcë.

2. In à smàll bòwl, whïsk tògëthër chïlï pòwdër, cûmïn, ònïòn pòwdër, gàrlïc pòwdër, sàlt ànd pëppër. Sprïnklë thë ròàst wïth thë spïcë mïxtûrë.

3. Còvër wïth lïd, ànd còòk òn Lòw hëàt 8 tò 10 hòûrs, òr òn Hïgh hëàt 5 tò 6 hòûrs. Rëmòvë ròàst fròm cròck pòt ànd trànsfër tò à làrgë plàttër. Shrëd mëàt ànd rëmòvë àny fàt.

Read More this full recipes at Crock Pot Shredded Beef Tacos


635 Comment

Rated 5/202 based on 202 Customer Reviews

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel