INSTANT POT LIMA BEANS AND HAM

INSTANT POT LIMA BEANS AND HAM

INSTANT POT LIMA BEANS AND HAM by , Instant Pot Recipes 2018-1-20
Instant Pot Lima Beans and Ham… so easy to prepare and tastes like it slow cooked all day!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 50 minutes
Total time: 55 minutes
Servings: 10 Servings

INGREDIENTS:


1 pòûnd dry bàby lïmà bëàns
4 cûps cûbëd, chòppëd òr shrëddëd fûlly còòkëd hàm
1-1/2 cûps chòppëd yëllòw ònïòn (àbòût 1 mëdïûm ònïòn)
1 tàblëspòòn frëshly mïncëd gàrlïc
3 cûps chïckën bròth
4 cûps wàtër
1 tëàspòòn frëshly gròûnd blàck pëppër
1 bày lëàf
Optïònàl: frësh chòppëd pàrslëy, fòr gàrnïsh

INSTRUCTIONS:1. Rïnsë ànd sòrt bëàns ïn à còlàndër, rëmòvïng ànd dïscàrdïng àny dëbrïs.

2. Plàcë bëàns ànd rëmàïnïng ïngrëdïënts (ëxcëpt pàrslëy) ïn thë ïnsërt òf yòûr Instànt Pòt (I ûsëd àn 8 qûàrt) ànd stïr wëll tò còmbïnë.

3. Plàcë thë lïd òn ànd lòck. Stëàm rëlëàsë knòb shòûld bë sët òn “sëàlïng”.

Read More this full recipes at INSTANT POT LIMA BEANS AND HAM


812 Comment

Rated 5/152 based on 152 Customer Reviews

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel