Slow Cooker Pulled Pork with Pineapple Coleslaw

Slow Cooker Pulled Pork with Pineapple Coleslaw
Slow Cooker Pulled Pork with Pineapple Coleslaw by , Slow Cooker Recipes
This Paleo and Whole30 slow cooker pulled pork with pineapple coleslaw is perfect for an easy weeknight dinner or meal prep. Made with BBQ sauce, delicious pineapple salsa and a creamy coleslaw, it’s a combo you’ll want to make again and again. It makes great leftovers, and it’s hard to believe something so good is also so good for you!

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 360 minutes
Total time: 380 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


3-4 pòûnd pòrk shòûldër (bònë-ïn òr bònëlëss)
1/2 cûp chïckën bròth
1/2 cûp bàlsàmïc vïnëgàr
1/8 tëàspòòn sàlt
1/8 tëàspòòn pëppër
1-2 bàgs òf còlëslàw càbbàgë (òr 1 bàg còlëslàw ànd 1 bàg shrëddëd pûrplë càbbàgë)
OR
1/2 hëàd òf grëën càbbàgë
1/2 hëàd òf pûrplë càbbàgë
1 tàblëspòòn àpplë cïdër vïnëgàr
1 tàblëspòòn àvòcàdò òïl (òr òlïvë òïl)
Enòûgh màyò tò màkë ït thë cònsïstëncy òf yòûr prëfërëncë (àbòût 1/2 cûp)
1 làrgë tûb òf prë-màdë pïnëàpplë sàlsà fròm Whòlë Fòòds
OR
2 cûps frësh pïnëàpplë, dïcëd
1/4 cûp rëd ònïòn, fïnëly chòppëd
1/4 cûp rëd pëppër, fïnëly chòppëd
1/2 cûp frësh cïlàntrò, chòppëd
1 Sërrànò pëppër, sëëdëd ànd fïnëly chòppëd
Jûïcë òf 1 lïmë
1/8 tëàspòòn òf sàlt
Optïònàl: BBQ tò tòp thë pûllëd pòrk

INSTRUCTIONS:


1. Plàcë pòrk ïn thë slòw còòkër

2. Sëàsòn mëàt wïth sàlt ànd pëppër

3. Pòûr ïn chïckën stòck ànd bàlsàmïc

4. Còvër ànd còòk òn lòw fòr 6-8 hòûrs òr ûntïl pòrk pûlls àpàrt ëàsïly

5. Rëmòvë fròm slòw còòkër ànd shrëd

6. Fòr thë pïnëàpplë còlëslàw:

7. Add càbbàgë tò à làrgë bòwl

8. Prëpàrë thë pïnëàpplë sàlsà ïf màkïng ït yòûrsëlf

9. Add pïnëàpplë sàlsà tò thë bòwl
Read More this full recipes at Slow Cooker Pulled Pork with Pineapple Coleslaw

759 Comment

Rated 4/169 based on 169 Customer Reviews

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel