Instant Pot Barley Soup

Instant Pot Barley Soup

Instant Pot Barley Soup by , Instant Pot Recipes
This Instant Pot barley soup with ham is a tasty healthy dinner idea we all loved. Using uncooked barley and leftover ham we packed it with vegetables too.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1 hàm hòck òmït ïf màkïng vëgëtàrïàn bàrlëy sòûp
1 c pëàrlëd bàrlëy ûncòòkëd
2 c càrròts I slïcëd bàby càrròts ïn hàlf
1 mëdïûm ònïòn dïcëd
40 òz bròth I ûsëd vëgëtàblë bròth, còûld ûsë bëëf

INSTRUCTIONS:1. Plàcë yòûr hàm hòck ïn thë mïddlë òf yòûr Instànt Pòt.

2. Add àll vëgëtàblës ànd cûp òf ûncòòkëd pëàrlëd bàrlëy àròûnd hàm hòck, thën pòûr bròth ïn.

3. Clòsë yòûr lïd ànd stëàm vàlvë ànd sët tò hïgh prëssûrë fòr 30 mïnûtës.

4. Lïft lïd ànd rëmòvë hàm hòck. On à cûttïng bòàrd rëmòvë àll bònës ànd fàt ànd dïcë mëàt ûp. Pòûr cût ûp mëàt fròm hàm hòck bàck ïntò yòûr Instànt Pòt ànd stïr.

Read More this full recipes at Instant Pot Barley Soup


137 Comment

Rated 4/100 based on 100 Customer Reviews

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel